Tag: thiết kế nghiên cứu và phân tích số lượng

Tập huấn kĩ năng nghiên cứu

Tập huấn kĩ năng nghiên cứu

Kĩ năng nghiên cứu là một kĩ năng vô cùng tối quan trọng trong việc thu thập các bằng chứng, tư liệu để thực hiện các dự án vận động chính sách và các dự án phát triển xã hội. Nhằm xây dựng các dự án vận động chính sách và dự án phát triển kinh tế xã hội. Đồng…