HF

“HF – dự án Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế tại một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, HN. do viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) cùng trung tâm phát triển và hội nhập CDI, hội LHPN huyện Đông Anh phối hợp cùng với Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh thực hiện.

Dự án triển khai nhằm mang lại sự thay đổi nhận thức của người dân trong vấn đề phân tích và giám sát ngân sách y tế tại địa phương. Dự án sẽ được triển khai tại các xã trên địa bàn huyện Đông Anh từ tháng 12/2016 với 4 nội dung:
– Tổ chức cộng đồng đặc biệt là người lao động di cư và nâng cao năng lực cho người dân về giám sát ngân sách cũng như tầm quan trọng của BHYT công thông qua việc sử dụng các công cụ Thẻ qua đường công dân;
– Thiết lập cơ chế để áp dụng kỹ năng giám sát ngân sách ở các mức độ dịch vụ y tế cơ bản khác nhau ở các xã và cấp Huyện;
– Tích hợp các công cụ giám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong cuộc họp chính quyền tại địa phương;
– Tổ chức các sự kiện truyền thông cộng đồng.”

HF – Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế

HF – Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế

HF – dự án Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế tại một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, HN. do viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng (LIGHT) cùng trung tâm phát triển và hội nhập CDI, hội LHPN huyện Đông Anh phối…

Sự kiện truyền thông thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế tại xã Hải Bối.

Sự kiện truyền thông thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế tại xã Hải Bối.

Dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế” trên địa bàn huyện Đông Anh đã và đang đem lại sự thay đổi nhận thức của người dân trong vấn đề phân tích và giám sát ngân sách y tế tại địa phương đặc biệt là có…

Buổi Nói Chuyện Về Tự Chủ Tài Chính Y Tế

Buổi Nói Chuyện Về Tự Chủ Tài Chính Y Tế

Buổi nói chuyện về “Tự Chủ Tài Chính Y Tế”, được Viện Light tổ chức vào ngày 31/05/2018 vừa qua. Nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người di cư. Vào quá trình phân tích và giám sát ngân sách y tế tại một số địa bàn huyện Đông Anh,…