Chương trình DGD “Việc làm thỏa đáng trong khu vực Asean” được thực hiện triển khai trên mạng lưới Hành động vì lao động di cư (Mnet) do Oxfam Việt Nam và 6 đối tác trong Mnet (Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT;  Trung tâm Phát triển và Hội nhập – CDI; Trung tâm Nghiên cứu giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng – GFCD; Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Phát triển – PLD; Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam – VIJUSAP;  Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn công tác xã hội và Phát triển cộng đồng – SDRC) và một số tổ chức quan sát viên quan tâm đến lao động di cư.

Mục tiêu tổng thể: Thúc đẩy quyền của lao động di cư trong việc tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm ở Việt Nam. Giúp cho các lao động di cư có thể thực hành quyền và tiếp cận an sinh xã hội, lao động và việc làm thông qua việc: tăng cường, nâng cao năng lực trong vận động chính sách và hỗ trợ lao động di cư ở Việt Nam thực hành quyền tiếp cận ASXH, LĐ và việc làm; nâng cao hiểu biết và thay đổi hành động của các cơ quan quản lý nhà nước, người sử dụng lao động và cộng đồng trong việc đảm bảo quyền ASXH, LĐ và việc làm; cải thiện điều kiện làm việc cho lao động di cư.

Dự án được triển khai liên tục từ 2014.