Do hạn chế về trình độ, nhận thức, khó khăn khi tiếp cận các nguồn lực khiến phụ nữ di cư tới thành phố chủ yếu làm các công việc chân tay, thu nhập thấp và nhiều bấp bênh. Những phụ nữ di cư họ khởi nghiệp vô cùng khó khăn bởi rất nhiều yếu tố trong đó có khó khăn về điều kiện, về văn hóa, kiến thức cũng như sự hiểu biết của họ. Những khó khăn lớn hơn đến từ các rào cản, từ những công việc hàng ngày, rào cản từ cộng đồng, rào cản từ chính họ không tin có một ngày họ thực sự trở thành chủ. Do đó, tạo mô hình khởi nghiệp là cách trao cho những phụ nữ yếu thế này “cần câu”, vươn lên làm chủ cuộc sống của mình. Tạo mô hình khởi nghiệp là cách trao cho những phụ nữ yếu thế này “cần câu”, vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Dự án 3MS – nằm trong chuỗi dự án hỗ trợ khởi nghiệp của LIGHT ra đời nhằm nâng cao kỹ năng nghề cho phụ nữ di cư, giúp họ tiếp cận với dịch vụ an sinh xã hội, tạo ra các mô hình khởi nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho những phụ nữ di cư vươn lên, có thể làm chủ cuộc sống của mình và có được cuộc sống tốt đẹp hơn.