Nghiên cứu “Tác động kinh tế- xã hội của đại dịch COVID-19 tới nhóm yếu thế – người di cư làm việc trong khu vực phi chính thức – tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam” được Mạng lưới Hành động vì người lao động di cư (M.net) thực hiện nhằm thu thập bằng chứng về những tác động kinh tế, xã hội của đại dịch COVID-19 và những biện pháp phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam đối với người lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cung cấp bằng chứng để vận động chính sách nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho người lao động di cư, đặc biệt là người làm việc trong trong khu vực phi chính thức.

Nghiên cứu đã được thực hiện với sự chủ trì của Ban điều hành mạng lưới, sự tham gia thực hiện của Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng LIGHT và Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Công tác Xã hội SDRC – các tổ chức thành viên mạng lưới Mnet. Nghiên cứu cũng đã nhận được sự hỗ trợ cả về tài chính và kĩ thuật vô cùng quan trọng và hiệu quả của tổ chức AMRC (Asia Monitor Resource Center).

Nhóm nghiên cứu cũng đặc biệt cảm ơn những người lao động di cư phi chính thức ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tham gia vào nghiên cứu và chia sẻ những vấn đề họ đã gặp phải cũng như những mong đợi đối với chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan.

Xem chi tiết báo cáo tại đây AMRC summary report_VN_final updated