Tag: Người lao động

Tìm kiếm chuyên gia xây dựng khuyến nghị

Tìm kiếm chuyên gia xây dựng khuyến nghị

Chuyên gia Xây dựng khuyến nghị, đề xuất bổ sung nhóm đối tượng “Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (người di cư, lao động tự do, lao động khu phi chính thức…) người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện…