Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo.

Tầm nhìn: Trở thành một trong những tổ chức phi chính phủ vững mạnh, mang lại nhiều lợi ích tốt đẹp cho cộng đồng. LIGHT hợp tác cùng với các tổ chức, các doanh nghiệp xã hội để gia tăng sức mạnh, trở thành những tổ chức xã hội bền vững và hiệu quả, cùng nhau xây dựng một cộng đồng xã hội tốt đẹp hơn.

LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam, mang tới một cuộc sống tươi vui, hạnh phúc hơn cho mọi người.

//]]>