Tập huấn về “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định” cho nhóm nữ lao động nhập cư do Viện Phát Triển Sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng LIGHT phối hợp với tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam thực hiện.
Mục tiêu của khóa tập huấn: Giúp nhóm nữ lao động nhập cư hiểu khái niệm và tầm quam trọng của kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Bên cạnh đó, nữ lao động nhập cư hiểu các trở ngại trong việc giải quyết vấn đề, ra quyết định và có phương pháp để vượt qua những trở ngại này. Và ứng dụng hiệu quả kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhằm giải quyết vấn đề tại gia đình, nơi làm việc và ngoài cộng đồng.