Chiều ngày 24/3, tại Hà Nội, đã diễn ra hội thảo chuyên đề Tiêu chí Nghèo đa chiều và ảnh hưởng tới lao động di cư khu vực phi chính thức do viện phát triển cộng đồng ánh sáng – LIGHT phối hợp với chuyên gia của Văn phòng giảm nghèo- Bộ LĐTBXH tổ chức.
Tại hội thảo cho thấy, lao động di cư chiếm 7,7% tổng dân số với 94% là di cư từ nông thôn lên thành thị. Kỳ họp thứ VII, Quốc hội khóa XIV, đã thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 theo đó nêu rõ: xây dựng chuẩn nghèo mới theo phương pháp tiếp cận đa chuẩn nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu và đáp ứng các dịch vụ xã hội cơ bản. Nghèo đa chiều cùng với nghèo thu nhập sẽ khảo sát qua quá trình thực tế, từ đó tìm ra những cá nhân cần giúp đỡ để nhận sự hỗ trợ nhằm nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Trong đó, nghèo thu nhập là thu nhập dưới 700.000-900.000 đồng/ tháng, trong đó 700.000 với khu vực nông thôn và 900.000 đồng với khu vực thành thị. Nghèo đa chiều sẽ được xét duyệt dựa trên những tiêu chuẩn cơ bản như: thông tin, y tế, nước sinh hoạt, nhà ở, giáo dục, vệ sinh.
Hiện nay, với lượng lao động di cư nhiều, đặc biệt ở khu vực Hà Nội, thông thường thu nhập sẽ cao giao động từ 1.800.000-2.300.000 đồng (tương ứng với nữ giới- nam giới), tuy nhiên không được đảm bảo các vấn đề an sinh xã hội. Từ đó phân công cho các cấp ngành, cán bộ liên quan tuyên truyền sâu rộng đặc biệt hướng tới nguồn lao động di cư để cho họ nhận biết được những quyền lợi mình được hưởng. Trong đó có các chính sách hỗ trợ cá nhân như hỗ trợ bảo hiểm, giáo dục; chính sách hỗ trợ gia đình: hỗ trợ chính sách nhà ở, hỗ trợ đất sản xuất; chính sách hỗ trợ nhóm hộ, cộng đồng: đầu tư cơ sở hạ tầng thôn bản; chính sách hỗ trợ vùng về hạ tầng, về quy hoạch phát triển sản xuất, quy hoạch dân cư…
Tiến độ triển khai dự án nghèo đa chiều đã được tổ chức tổng điều ra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 58 tỉnh thành phố và bộ Lao động đang tổng hợp, hoàn thiện và dự kiến trình báo cáo chính phủ về kết quả điều tra trong tháng 4, sắp tới, bên Bộ Lao động cũng sẽ triển khai phần mềm cập nhật hộ nghèo trực tuyến.