Trong suốt 2 thập kỷ qua, với sự công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng, làn sóng di cư từ nông thôn và thành thị làm việc kiếm sống đã tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng với tình trạng di cư của đất nước còn chưa hiệu quả do những hạn chế về quan điểm và thái độ của chính phủ về di cư, thiếu những chính sách và khung bảo trợ xã hội toàn diện và thiếu các thiết chế cần thiết. Hầu hết các can thiệp đến nay đều tập trung hỗ trợ kinh tế-xã hội hoặc thúc đẩy dịch vụ y tế cho người di cư, trong khi chỉ có rất ít can thiệp về nguyên nhân gốc rễ là bất bình đẳng giới, thúc đẩy bảo trợ xã hội, quyền của nam và nữ di cư, từ điểm đến và điểm đi.

Mục đích: “Tăng cường tiếp cận các quyền về xã hội-kinh tế của phụ nữ di cư nông thôn, đặc biệt là trong khu vực việc làm không chính thức ở Việt Nam”.

Chiến lược chính:
a) Lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và đánh giá dự án có nhạy cảm giới và có sự tham gia;
b) Vận động sự ủng hộ của lãnh đạo và hành động chính sách;
c) Xây dựng năng lực địa phương về thúc đẩy bình đẳng giới.

Địa bàn: Dự án sẽ thực hiện tại các vùng đến và đi. Hà Nội: phường Phúc Xá, Phúc Tân, Yên Phụ, Chương Dương và Ngọc Thụy , Thanh Hóa: huyện Hoằng Hóa Thái Bình: huyện Kiến Xương và Nam Định: huyện Hải Hậu

Thời gian:Từ 2013 – 2016

Đối tượng hưởng lợi: Ước tính khoảng 1.140 phụ nữ và 1.090 nam giới sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các can thiệp của dự án. Khoảng 6.270 phụ nữ và 5.630 nam giới sẽ được hưởng lợi gián tiếp từ các kết quả dự án.

Các đối tác tham gia chính: Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển- PLD- một tổ chức phi chính phủ Việt Nam có năng lực kỹ thuật về quyền con người, hỗ trợ pháp lý; Ủy ban Nhân dân và Hội Phụ nữ; Hội Nông dân từ cấp trung ương đến cấp phường xã; một hợp tác xã của người di cư hiện đang được LIGHT hỗ trợ.