Đối tác

Hiện nay, Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng – LIGHT đang có quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức quốc tế như tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tổ chức UN Women, CARE Quốc tế tại Việt Nam, và triển khai các dự án về Tiếp cận An Sinh Xã Hội cho lao động di cư khu vực phi chính thức. các hoạt động chính LIGHT đang triển khai là huy động cộng đồng lao động di cư tham gia vào các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, cung cấp các dịch vụ trực tiếp như hỗ trợ khám sức khỏe sinh sản, chuyển tuyến dịch vụ, nâng cao năng lực cho các bên liên quan, vận động chính sách dựa trên bằng chứng thực tiễn.
Ngoài ra, LIGHT đã thực hiện dự án về các vấn đề khác nhau như hỗ trợ hoạt động tình dục hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế cho trẻ em của lao động di cư, thí điểm các mô hình trung tâm thông tin cho người di cư, truyền thông phòng chống buôn bán người, thí điểm mô hình Hợp tác xã di cư, hỗ trợ kỹ thuật xây dựng hướng dẫn sức khỏe sinh sản vị thành niên. Các đối tác chính là tổ chức PLAN Quốc tế tại Việt Nam, MTV Exit, tổ chức Di cu Quốc tế IOM, tổ chức Lao động Quốc tế ILO, UNFPA, Quỹ Châu Á…
Bên cạnh các đối tác Quốc tế, Viện Phát triển Sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng LIGHT cũng có mối quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ Việt Nam như Bộ Y tế, Ủy Ban Văn Hóa Giáo dục Thanh Niên Thiếu niên và Nhi đồng, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam…và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam khác như Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về giới, Gia đình, phụ nữ và vị Thành niên CSAGA, Trung Tâm Hỗ trợ Sáng kiến phục vụ cộng đồng CSIP, Trung Tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số CCHIP, Trung tâm Đào tạo và hướng nghiệp REACH, Trung tâm phát triển và Hội nhập CDI…