Chương trình bình đẳng giới

Dự án Thành phố An toàn và Thân thiện với trẻ em gái

Dự án Thành phố An toàn và thân thiện với trẻ em gái thực hiện từ 2016 – 2018 trên địa bàn xã Kim Chung và Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội, do Viện LIGHT phối hợp với tổ chức PLAN Quốc tế tại Việt Nam thực hiện.

Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

Mục tiêu tổng thể dự án: Tăng cường an toàn của em gái ở nơi công cộng thông qua can thiệp thí điểm xây dựng cộng đồng và thành phố an toàn và thân thiện hơn với các em gái.

Dự án “We are women” – “Chúng tôi là phụ nữ” tài trợ bởi UN Women

Trong suốt 2 thập kỷ qua, với sự công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng, làn sóng di cư từ nông thôn và thành thị làm việc kiếm sống đã tăng nhanh chóng. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng với tình trạng di cư của đất nước còn chưa hiệu quả do những hạn chế về quan điểm và thái độ của chính phủ về di cư, thiếu những chính sách và khung bảo trợ xã hội toàn diện và thiếu các thiết chế cần thiết. Hầu hết các can thiệp đến nay đều tập trung hỗ trợ kinh tế-xã hội hoặc thúc đẩy dịch vụ y tế cho người di cư,