Mạng lưới Hành động vì Lao động di cư-Mnet:
Được thành lập từ tháng 10/2014 từ sáng kiến của tổ chức Oxfam tại Việt Nam nhằm tăng quyền năng cho lao động di cư nội địa.

Tầm nhìn đến năm 2020
“Đến năm 2020 quyền lao động của người lao động di cư – LĐDC được đảm bảo công bằng hơn thông qua các hệ thống thiết chế quản lý hiệu quả. Một số mô hình thí điểm nghiệp đoàn của LĐDC được công nhận. Hệ thống chính sách pháp luật có quy định riêng về LĐDC. LĐDC tiếp cận được với các chính sách ASXH đặc biệt là LĐDC phi chính thức. Họ có kỹ năng nghề nghiệp tốt hơn để có cơ hội việc làm được cải thiện.”
Chiến lược can thiệp
• Can thiệp trực tiếp thí điểm các mô hình dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ lao động di cư
• Xây dựng năng lực cho các bên liên quan chủ chốt về quyền của lao động di cư
• Vận động chính sách nhằm hướng tới một hệ thống chính sách bình đẳng và dễ tiếp cận hơn cho lao động di cư

Các tổ chức thành viên
1. Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng LIGHT-tổ chức điều phối mạng lưới: Can thiệp cộng đồng và vận động chính sách hướng đến đảm bảo ASXH cho lao động di cư phi chính thức: bán hàng rong, bốc vác, xe ôm…

2. Trung tâm Hội nhập và Phát triển– CDI: Nghiên cứu, dự án can thiệp, truyền thông và vận động chính sách hướng đến quyền của người lao động chính thức và phi chính thức, tập trung vào công nhân tại các KCN/ Khu chế xuất công nhân xây dựng, công nhân tại các khu chế xuất/công nghiệp và vùng ven đô.

3. Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và phát triển cộng đồng – GFCD: Truyền thông và vận động chính sách hướng đến nhóm lao động giúp việc gia đình

4. Viện Nghiên cứu Chính sách pháp luật và Phát triển – PLD: Nghiên cứu, can thiệp và vận động chính sách hướng đến các nhóm lao động tự do

5. Hội Bảo trợ Tư pháp cho người nghèo Việt Nam – VIJUSAP: Nghiên cứu và vận động chính sách về an sinh xã hội cho lao động di cư phi nghèo

6. Trung tâm Nghiên cứu – Tư vấn công tác xã hội và phát triển cộng đồng – SDRC: Nghiên cứu, can thiệp và tư vấn pháp lý về ASXH cho lao động di cư phi chính thức.