Giới thiệu chung
Giới thiệu Viện Phát Triển Sức khỏe Cộng đồng ÁNH SÁNG - LIGHT
Viện phát triển sức khỏe cộng đồng ÁNH SÁNG - LIGHT là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Tầm nhìn - Sứ mệnh
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị của LIGHT
Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng - LIGHT, là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Chức năng - Nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ - Mục tiêu hoạt động của The Light
Viện phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng - LIGHT, là một tổ chức phi chính phủ, hoạt động phi lợi nhuận và vì mục đích nhân đạo. LIGHT cam kết tham gia vào sự phát triển cộng đồng, nâng cao sức khoẻ cho người dân và góp phần hỗ trợ chính phủ trong việc xây dựng và thực thi các chính sách nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam.

Sơ đồ tổ chức - Thành viên
Sơ đồ cơ cấu tổ chức và Thành viên của LIGHT
Ban lãnh đạo:

Viện trưởng: TS. Quan Lệ Nga
Phó Viện trưởng: Ths. BS. Nguyễn Thu Giang
Giám đốc TT Truyền thông & huy động cộng đồng: Đặng Thị Khao Trang
Cố vấn phát triển tổ chức: Lynnette Savings
Cố vấn chuyên môn kỹ thuật: GS. BS. Đỗ Trọng Hiếu

Đối tác - Hợp tác
Đối tác - Hợp tác
Tăng cường hợp tác:

LIGHT sẽ tiếp tục và tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các nghiên cứu và các hoạt động can thiệp tại cộng đồng, các hoạt động nâng cao năng lực và truyền thông.
Với sự phát triển và thay đổi về kinh tế chung của toàn xã hội, LIGHT cần đa dạng hóa và linh hoạt trong việc huy động nguồn lực, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực đó nhằm đạt tính hiệu quả và tính bền vững thông qua các mối quan hệ cộng tác.
Dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN, LIGHT đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan chính phủ, các tổ chức khác để góp phần xây dựng một hệ thống các NGOs vững mạnh tại Việt nam, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của xã hội.

Văn bản - Quyết định
Các văn bản quyết định có liên quan đến Light
Quyết định số 678/TC-LHH ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng.

Quyết định số 716/QĐ-LHH ngày 20 tháng 5 năm 2009 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc đổi tên Trung tâm Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng thành Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng.

VIỆN PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG - ÁNH SÁNG
PHÒNG KHÁM ÁNH SÁNG
Địa chỉ: Số 126, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84) 04.62.69.62.69 / (84) 04.62.67.14.55 - Fax: (84) 04.62.67.14.56
Email: light@viettel.vn; Website: http://www.light.org.vn